STADGAR

 

Stadgar för Internationella Klubben i Stockholm

Fastställda vid ordinarie årsmöte i maj 2007 

§ 1 Namn 

Klubbens namn är ”Internationella klubben i Stockholm” 

§2 Ändamål 

Klubben är opolitisk. Klubbens ändamål är att verka för kulturellt och ideellt utbyte mellan olika nationer. Detta sker genom att: 

— Medlemmarna får information om förhållandena i andra länder och sprider kännedom i Sverige om dessa länders kultur, historia och ekonomi. 

— Utländska medlemmar ges information om svenska förhållanden. 

— Klubben anordnar fester med internationell anknytning, besök på utställningar och museer, utflykter, utlandsresor m.m. Sammankomster kan anordnas i samverkan med annan klubb/förening med likartat syfte. 

§ 3 Medlemskap 

Styrelsen har rätt att till medlem antaga svensk eller utländsk medborgare som är bosatt i eller har anknytning till Sverige. Ansökan om medlemskap sker på särskild blankett och efter förslag av minst en klubbmedlem eller genom annan likvärdig rekommendation. 

På styrelsens förstag kan årsmötet besluta att (till hedersledamot kalla den som på ett särskilt förtjänstfullt sätt främjat klubbens verksamhet. 

Medlemmar av diplomatiska kåren och karriärkonsuler från sändande stater samt utländska gästföreläsare vid svenska universitet och högskolor kan tillställas samma information och inbjudningar som klubbens medlemmar. 

§ 4 Hederstecken 

Hedersledamot får klubbens hederstecken. Årsmötet kan efter förslag av styrelsen utdela klubbens hederstecken till person som gjort klubben särskilda tjänster. 

§ 5 Upphörande av medlemskap 

Den medlem, som trots anmaning inte betalat årsavgiften för de senaste två åren, skall anses ha utträtt ur klubben. Medlem som får anses ha handlat i uppenbar strid mot syftet med klubbens verksamhet kan uteslutas av styrelsen. Sådant beslut skall vara enhälligt. 

§ 6 Avgifter 

Efter beviljat medlemskap betalar medlem en inträdesavgift. Förutvarande medlem som önskar återinträda får av styrelsen befrias från inträdesavgift. Medlem skall betala den av årsmötet fastställda årsavgiften. Maka, make, sammanboende och medlems barn under tjugofem år betalar halv årsavgift. Ständig medlem betalar en engångsavgift, som utgör tio gånger den vid tillfället gällande årsavgiften. Hedersledamot, medlemmar av diplomatiska kåren och karriärkonsuler från sändande stater erlägger inte årsavgift. 

§ 7 Styrelsen 

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Stockholm. Styrelsen består av lägst åtta och högst tolv ledamöter Inklusive ordföranden. 

Vid ordinarie årsmöte väljs ordförande på ett år och övriga styrelseledamöter för en tid om två år.

Varje år väljs halva antalet styrelseledamöter. 

Styrelsen skall inom sig utse 

— vice ordförande 

— sekreterare 

— skattmästare 

— ceremonimästare/klubbmästare 

Styrelsen kan därutöver inom sig utse funktionärer. 

Styrelsen är beslutför då minst hälften av dess ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Vid lika antal röster gäller den av sammanträdets ordförande biträdda meningen. 

Styrelsen äger uppdra åt en eller flera ledamöter inom styrelsen att teckna klubbens firma. 

Styrelsen kan adjungera medlemmar att biträda styrelsen i arbetet för klubbens bästa. 

§ 8 Räkenskaper och revision 

För granskning av klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning utser årsmötet två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter för tiden intill nästa ordinarie årsmöte. 

Klubbens räkenskaper avslutas per den 31 december. Räkenskaperna och styrelsens årsberättelse skall vara revisorerna tillhanda senast den 1 mars nästkommande år. Revisorerna skall till styrelsen senast den 20 mars avlämna berättelse över sin granskning. 

§ 9 Årsmöte

Klubbens ordinarie årsmöte skall hållas under tiden den 1 april – 31 maj. Extra årsmöte skall hållas, då styrelsen så finner nödvändigt eller då minst tjugofem röstberättigade medlemmar enligt § 10 skriftligen begärt detta. I det senare fallet skall extra årsmöte hållas inom två månader efter det att skrivelse härom inkommit till klubbens ordförande eller vice ordförande. Extra årsmöte hålls dock ej under tiden 1 juni – 31 augusti. 

På extra årsmöte får inte beslutas i andra ärenden än de som tagits upp i dagordning som bifogats kallelsen. 

Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte skall utsändas per post minst två veckor före årsmötet. Av klubbens medlemmar väckta förslag skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars årsmötesåret. 

§ 10 Röstning och beslut vid årsmöte

Vid årsmöte är följande röstberättigade: Hedersledamöter, ständiga medlemmar och medlemmar, som betalat årsavgiften för föregående eller innevarande kalenderår. Eventuell fullmakt skall tillställas årsmötet före årsmötets öppnande. Ingen äger rätt att med fullmakt företräda mer än två medlemmar. Varje röstberättigad har en röst. 

Beslut fattas med enkel majoritet. Alla frågor avgörs genom öppen omröstning, såvida inte sluten omröstning begärs. Vid lika antal röster gäller vid öppen omröstning den av mötets ordförande biträdda meningen och vidsluten omröstning avgör lotten. 

§ 11 Ärenden vid årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas: 

1 Årsmötets öppnande

2 Fastställande av röstlängd för mötet 

3 Val av ordförande vid mötet 

4 Val av sekreterare att föra mötesprotokoll 

5 Val av två justeringsmän att jämte mötets ordförande justera protokollet 

6 Fråga om mötet behörigen utlysts 

7 Godkännande av dagordningen 

8 Styrelsens årsberättelse och ekonomisk redovisning 

9 Revisorernas revisionsberättelse 

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar 

11 Beslut med anledning av föregående räkenskapsårs resultat 

12 Beslut om inträdesavgift samt om årsavgiften för nästkommande kalenderår.

13 Beslut om antalet styrelseledamöter 

14 Val av ordförande 

15 Val av övriga styrelseledamöter 

16 Val av två ordinarie revisorer och val av två revisorssuppleanter 

17 Val av valberedning 

18 Beslut med anledning av förslag från styrelsen eller medlem 

19 Förslag till styrelsen på medlemmar som kan adjungeras styrelsen 

20 Övrigt 

21 Årsmötet avslutas 

§ 12 Valberedning 

Valberedningen skall upprätta förslag till ordförande, styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter, som skall väljas vid nästkommande ordinarie årsmöte. Valberedningen består av tre av klubbens medlemmar, som är röstberättigade enligt § 10, därav en styrelseledamot, dock ej styrelsens ordförande, som tillika skall vara sammankallande. 

Valberedningens förslag till styrelseledamöter skall bifogas kallelsen till årsmötet. 

§ 13 Stadgeändring 

Ändring av klubbens stadgar beslutas vid ordinarie årsmöte. 

Förslag härtill skall anges i kallelsen till årsmötet. Minst två tredjedelar av vid mötet närvarande medlemmar som är röstberättigade enligt § 10 måste biträda förslaget, om ändringen skall godkännas. 

§ 14 klubbens upplösning 

Klubben upplöses om beslut därom fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. 

Beslut skall biträdas av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna, som är röstberättigade enligt § 10. 

Beslut om upplösning skall ange, hur det skall förfaras med klubbens tillgångar och handlingar. 

Annonser